Hội nghị trực truyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 18/9/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị trực truyến triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và số 47/NQ-CP

Hội nghị đã phổ biến chủ trương của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số  36 – NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị và Quy chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp bằng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ VHTTDL đến hết năm 2014, trong năm 2015 và kế hoạch trung hạn 2016 – 2020.

Yêu cầu đặt ra của kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết trên là: ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động của Bộ VHTTDL đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; ưu tiên phát triển 4 trụ cột: nguồn nhân lực công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về tin học hóa xử lý hồ sơ công việc, xây dựng Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; đảm bảo phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin chung của Bộ song cần có những đột phát với những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn.

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, hội nghị đã đưa ra một số nhóm giải pháp cụ thể như: nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ; nhóm giải pháp về tài chính; nhóm giải pháp về chính sách và nhóm giải pháp về liên kết, hợp tác và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL, Cục Di sản Văn hóa, Trung tâm CNTT Thể thao, Trung tâm CNTT Du lịch, Thư viện quốc gia… báo cáo về ứng dụng CNTT tại các đơn vị.

ĐT

Tags: